Informatie over de beroepsgroepen

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een expert op het gebied van arbeidsgezondheid en verantwoordelijk voor de begeleiding van verzuimende werknemers, re-integratieprocessen en advies over preventieve maatregelen en duurzame inzetbaarheid. De bedrijfsarts werkt samen met diverse specialisten en fungeert als mediator bij conflicten. Taken omvatten zowel individuele begeleiding als advies op organisatieniveau, gericht op het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het verminderen van ziekteverzuim.

De inzet van de bedrijfsarts wordt mede bepaald door de Wet verbetering Poortwachter.

Wil je meer lezen over de inhoud van de werkzaamheden en de verschillende vacatures, volg deze link.

Meer weten over de functie als bedrijfsarts?

Meer weten over de functie van bedrijfsarts, bekijk het filmpje:

Wat doet een basisarts (AIOS/ANIOS)?

Een basisarts (AIOS/ANIOS) in de bedrijfsgeneeskunde voert onder supervisie dezelfde taken uit als een bedrijfsarts. Vanwege de uitstroom van oudere bedrijfsartsen zijn de carrièrekansen voor basisartsen zeer gunstig. De opleiding tot bedrijfsarts, die vier jaar duurt, combineert theorie en praktijk en wordt begeleid door ervaren bedrijfsartsen. Het vak biedt aantrekkelijke inhoudelijke aspecten, goede arbeidsvoorwaarden en werktijden tijdens kantooruren.

Wil je meer lezen over de inhoud van de werkzaamheden en de verschillende vacatures, volg deze link.

Wat doet een Verzekeringsarts?

De verzekeringsarts doet zelfstandig, medisch onderzoek bij verzekerden. Hij beoordeelt de individuele belastbaarheid en de mogelijkheden van zijn cliënten om al dan niet gedeeltelijk weer aan het werk te gaan. De werkzaamheden van de verzekeringsarts bestaan primair uit het beoordelen van cliënten aan de hand van vraagstelling. In een beoordelingsgesprek wordt de gezondheidstoestand van de cliënt uitgevraagd. Dit wordt aangevuld met een lichamelijk onderzoek of in sommige gevallen een onderzoek naar de psychische gesteldheid van de cliënt.

De verzekeringsarts kijkt nadat hij een beeld heeft gevormd van de medische situatie wat de problematiek voor beperkingen met zich mee brengt. Aan de hand van alle bevindingen beoordeelt de Verzekeringsarts de claim op een uitkering of voorziening. Voor arbodiensten is het aantrekkelijk een verzekeringsarts aan zich te verbinden. Deze weet immers precies hoe het UWV dossiers beoordeeld en toetst aan o.a. de Wet verbetering Poortwachter.

Daarnaast hebben arbodiensten met verzekeringsgeneeskunde te maken bij Eigen Risico Dragers en vangnetters.

Wij hebben daardoor altijd opdrachtgevers die interesse hebben om kennis te maken met verzekeringsartsen.

Meer weten, bekijk het filmpje:

Wat doet een Casemanager Verzuim?

De casemanager verzuim is de regisseur van alle processen rondom (ziekte) verzuim. Hij of zij stelt de juiste vragen en schakelt de juiste disciplines en partijen in, met als doel de werknemer zo snel en goed mogelijk te re-integreren in passende arbeid. De casemanager werkt hierbij binnen de wettelijke kaders (Wet verbetering Poortwachter en de privacy regels) en stelt dus geen medische vragen: dat is nl. het domein van de arts. Dit, tenzij de casemanager werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Bij taakdelegatie neemt de casemanager een aantal vastomlijnde taken van de bedrijfsarts over, zoals het opvragen van relevante (medische) gegevens en het inschakelen van andere professionals in het re-integratietraject. Dit altijd onder toezicht (supervisie) van de bedrijfsarts die eindverantwoordelijke is.

Verschillende functiebenamingen voor de Casemanager Verzuim.

Arbodiensten geven regelmatig hun eigen functiebenaming van de positie van casemanager verzuim zoals; werkvermogenspecialist, adviseur inzetbaarheid, verzuimconsulent, inzetbaarheidsdeskundige, verzuimcoach etc. Inhoudelijk zijn de taken vaak identiek.

De leidinggevende geeft persoonlijke aandacht en zorg en onderzoekt vanaf de eerste verzuimdag de terugkeermogelijkheden (geheel of gedeeltelijk in eigen of ander werk). De casemanager verzuim heeft een belangrijke rol, omdat de sociale zekerheid, zoals de Wet verbetering Poortwachter complex is en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veel geld kosten. Het is dan ook belangrijk grip en sturing te hebben op verzuimprocessen.

Doelen zijn schadelastbeheersing voor zowel werkgever als werknemer, voldoen aan de begeleiding & in te zetten interventies conform de Wet verbetering Poortwachter, maar zeker ook oprechte aandacht voor gezonde arbeids- en leefomstandigheden.

Wat doet een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts?

De praktijkondersteuner bedrijfsarts werkt nauw samen met de bedrijfsarts om informatie te verzamelen over het functioneren van werknemers in hun dagelijkse werk en leven. Op basis hiervan geeft de praktijkondersteuner bedrijfsarts advies over werkmogelijkheden.

De praktijkondersteuner bedrijfsarts werkt in taakdelegatie van de bedrijfsarts. Dit betekent dat de praktijkondersteuner bedrijfsarts deeltaken uitvoert namens en in opdracht van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de advisering en begeleiding. Enkele voorbeelden van deeltaken:

  • verzuimbegeleiding
  • preventief spreekuur
  • werkplekbezoek of -overleg

 Deeltaken bij verzuimbegeleiding

In veel gevallen voert de praktijkondersteuner bedrijfsarts het eerste gesprek met de medewerker na een verzuimmelding. Als het kan, maken ze afspraken over een terugkeer naar de werkvloer. Als het herstel langer duurt, kan het zijn dat inschakeling van de bedrijfsarts nodig. De praktijkondersteuner bedrijfsarts blijft ook dan betrokken, waarbij de inzet afhankelijk is van de verdere weg naar herstel. De bedrijfsarts houdt inzage in het volledige dossier en voert de regie over de sociaal-medische begeleiding.

Deeltaken bij een preventief spreekuur

Iedere medewerker kan op het preventief spreekuur terecht met vragen over werk in relatie tot gezondheid, belastbaarheid en werkbelasting. Met toestemming van de medewerker vindt het gesprek plaats met de praktijkondersteuner bedrijfsarts in plaats van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt inzage in het volledige dossier en voert de regie over advisering en begeleiding.

Deeltaken op de werkplek

De praktijkondersteuner bedrijfsarts kan in opdracht van de bedrijfsarts deeltaken uitvoeren in het kader van verzuimbegeleiding en preventie op de werkplek. Bijvoorbeeld een overleg met leidinggevenden of HR.

Toegang tot de bedrijfsarts

De sterke samenwerking tussen praktijkondersteuner bedrijfsartsen en bedrijfsartsen zorgt ervoor dat organisaties nog beter bijgestaan kunnen worden in het oplossen van inzetbaarheidsvraagstukken. De praktijkondersteuner bedrijfsarts is geen vervanging van de bedrijfsarts maar een echte aanvulling in de dienstverlening. Uiteraard houdt de medewerker altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken bij de bedrijfsarts.

Wat doet een Arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige beoordeelt of en in hoeverre mensen arbeidsgeschikt zijn. Daarbij is hij voornamelijk geïnteresseerd in wat een cliënt nog wél kan en dus in wat zijn arbeidsmogelijkheden zijn. De bevindingen van de bedrijfs- of verzekeringsarts die de medische kant bekijkt – neemt hij mee in zijn analyse. Op basis van het totaal aan informatie bepaalt een arbeidsdeskundige wat voor werk iemand nog kan doen, waarmee hij voldoende kan verdienen. De conclusies van een arbeidsdeskundige kunnen grote gevolgen hebben voor cliënten die daardoor wel of juist niet een (gedeeltelijke) arbeids- ongeschiktheidsuitkering gaan ontvangen.

Binnen de arbodienstverlening worden ook arbeidskundige onderzoeken verricht, op basis van de Wet verbetering Poortwachter, een maand voor de 1e jaarsevaluatie. Sommige arbodiensten werken hiervoor samen met zelfstandig arbeidsdeskundigen, anderen hebben deze zelf in dienst.

Wat doet een re-integratiedeskundige?

De re-integratiedeskundige begeleidt werknemers die niet meer (geheel of gedeeltelijk) kunnen terugkeren in hun eigen werk of een andere functie binnen dezelfde werkgever (spoor 2 trajecten) Voor mensen die vanwege diverse omstandigheden – bijvoorbeeld ziekte of handicap – lange tijd niet hebben gewerkt is de drempel vaak hoog om weer aan het werk te gaan. De re-integratiedeskundige geeft in overleg met de cliënt vorm aan een re-integratieplan dat op basis van de beperkingen & mogelijkheden, competenties en wensen van de cliënt moet leiden naar een passende baan. De re-integratiedeskundige motiveert en stimuleert zijn cliënten en begeleidt ze bij het vinden van passend werk en sollicitatieprocedures. Daarbij worden de verplichtingen ten aanzien van de re-integratie, voorkomend uit wetgeving, door de re-integratie deskundige bewaakt.

Wat doet een Bedrijfsverpleegkundige/ Arboverpleegkundige?

De arboverpleegkundige houdt zich bezig met de zorg met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Werknemers kunnen heel wat risico’s lopen op de werkplek, waar ze zich zelf soms niet eens bewust van zijn. Het is de taak van de arboverpleegkundige om de gezondheid van medewerkers te waarborgen. Indien een medewerker zich ziek meldt, dan is het aan de arboverpleegkundige om na te gaan welke factoren op de werkvloer een rol kunnen spelen in het verslechten van werk- of gezondheidssituatie.

Door arbodiensten wordt de arboverpleegkundige voor bovengenoemde taken ingezet, maar ook voor het verrichten van Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Health Checks, Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek (PAGO).

De arboverpleegkundige is breed inzetbaar op het gebied van arbeid & gezondheid en wordt vaak ook ingezet als casemanager, arbo-coordinator en preventie medewerker.

Wat doet een Preventiedeskundige / Veiligheidsdeskundige?

De veiligheidsdeskundige heeft een grote kennis van de Nederlandse veiligheidswetgeving en gebruikt die kennis om bedrijven advies te geven op het gebied van hun veiligheidsbeleid. Naast de adviezen van een veiligheidsdeskundige op het gebied van de veiligheidswetgeving, de Arbowet, inventariseert hij ook risico’s (risico inventarisatie & evaluatie) en beoordeelt hij hoe veilig de werkomgeving voor werknemers is. Als blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid binnen een bedrijf verder te verbeteren, zorgt de veiligheidsdeskundige ervoor dat die maatregelen doorgevoerd worden. Ten slotte organiseert de veiligheidsdeskundige trainingen en cursussen voor de werknemers van een bedrijf.

De veiligheidsdeskundige wordt door arbodiensten ingezet om bovenstaande taken bij de klanten van de arbodienst uit te voeren als onderdeel van het preventiebeleid.

Wat doet een Bedrijfsmaatschappelijk werker?

De bedrijfsmaatschappelijk werker concentreert zich op problemen in de sociale omgeving van de werknemer. Denk aan wonen, werken, religie, en persoonlijke omstandigheden (zoals financiële problemen, scheiding of rouw). Hij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan verzuim helpen voorkomen, of de re-integratie van de werknemer verantwoord helpen bespoedigen.

Zij kunnen ook de werkgever bijstaan. Bijvoorbeeld met advies over het beleid psychosociale arbeidsbelasting, of het opleiden van een vertrouwenspersoon.

Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.