Informatie over de beroepsgroepen

Wat doet een bedrijfsarts?

In de functie van bedrijfsarts ben je adviseur op basis van arbeidsgezondheidskundige expertise. Je bent in staat beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen te beoordelen, te begeleiden en daarover te adviseren. Tevens kun je preventieve technieken toepassen ter behoud en bevordering van het individuele arbeidsvermogen.  De inzet van de bedrijfsarts wordt mede bepaald door de Wet verbetering Poortwachter.

De bedrijfsarts heeft de taak en draagt de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding bij kleine en grote organisaties. Je adviseert over de aanpak van het ziekteverzuim, de re-integratiemogelijkheden en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op organisatorisch niveau analyseer en adviseur je over gezondheid, inzetbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

Je begeleidt de re-integratie van zieke werknemers en houdt bedrijfsgeneeskundig spreekuur. Je hebt contact met de werknemer maar ook met zijn/haar leidinggevende, de HR afdeling en andere deskundigen (Bedrijfs Maatschappelijk Werk, Ondernemingsraad). Bij (dreigende) conflicten kun je een mediator rol vervullen. In deze functie werk je vaak samen met een multi disciplinair team, zoals casemanagers, arbeidsdeskundigen en (arbeids- en organisatie) psychologen.

Taken van de bedrijfsarts

Eén van de taken van de bedrijfsarts is de begeleiding van verzuimende medewerkers die op consult komen. Tot de andere taken behoren ook aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid. Hierover adviseer je op organisatie- en individueel niveau. Je kunt dan denken aan preventiemaatregelen als beschermende kleding en gehoorbescherming, begeleiding van zwangere vrouwen maar ook de stijl van leidinggeven kan effect hebben op het verzuim.

Meer weten over de functie als bedrijfsarts?

Meer weten over de functie van bedrijfsarts, bekijk het filmpje:

Wat doet een basisarts (AIOS/ANIOS)?

Als basisarts binnen de bedrijfsgeneeskunde heb je dezelfde taken als een bedrijfsarts, welke je onder supervisie van een geregistreerd bedrijfsarts uitvoert.

Met de grote uitstroom van oudere bedrijfsartsen zijn de carrièrekansen de komende jaren voor basisartsen uitstekend. Dat is de reden dat veel van onze opdrachtgevers nu basisartsen aannemen en deze opleiden. Het beroep bedrijfsarts heeft vele inhoudelijk aantrekkelijke kanten en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is een goed salaris & het werken tijdens kantoortijden natuurlijk ook altijd mooi meegenomen!

Hoe word ik basisarts in opleiding (AIOS)?

Als je gaat werken in de bedrijfsgeneeskunde zal iedere werkgever in aanvang een oriëntatieperiode hanteren. Een periode waarin jij kunt ontdekken of het vak echt bij je past en de werkgever kan ontdekken of zij jou als hun toekomstig bedrijfsarts zien.

Als basisarts in opleiding doorloop je de opleiding ‘specialisme arbeid en gezondheid -bedrijfsgeneeskunde’, wat valt onder de sociaal geneeskundige opleidingen. De opleiding is een combinatie van theoretisch en praktijkonderwijs. Basisartsen in opleiding worden dan ook betrokken bij het handelen in de praktijk. Het cursorisch onderwijs in de opleiding wordt verzorgd door 2 opleidingsinstituten. De opleiding is ingedeeld in 8 semesters met ieder een inhoudelijk thema, zoals professioneel werken, verzuim en re-integratie, verzuimbeleid en risico’s in arbeid. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Je wordt hierbij gesuperviseerd door een ervaren opleider / bedrijfsarts.

Wat doet een Verzekeringsarts?

De verzekeringsarts doet zelfstandig, medisch onderzoek bij verzekerden. Hij beoordeelt de individuele belastbaarheid en de mogelijkheden van zijn cliënten om al dan niet gedeeltelijk weer aan het werk te gaan. De werkzaamheden van de verzekeringsarts bestaan primair uit het beoordelen van cliënten aan de hand van vraagstelling. In een beoordelingsgesprek wordt de gezondheidstoestand van de cliënt uitgevraagd. Dit wordt aangevuld met een lichamelijk onderzoek of in sommige gevallen een onderzoek naar de psychische gesteldheid van de cliënt.

De verzekeringsarts kijkt nadat hij een beeld heeft gevormd van de medische situatie wat de problematiek voor beperkingen met zich mee brengt. Aan de hand van alle bevindingen beoordeelt de Verzekeringsarts de claim op een uitkering of voorziening. Voor arbodiensten is het aantrekkelijk een verzekeringsarts aan zich te verbinden. Deze weet immers precies hoe het UWV dossiers beoordeeld en toetst aan o.a. de Wet verbetering Poortwachter.

Daarnaast hebben arbodiensten met verzekeringsgeneeskunde te maken bij Eigen Risico Dragers en vangnetters.

Wij hebben daardoor altijd opdrachtgevers die interesse hebben om kennis te maken met verzekeringsartsen.

Meer weten, bekijk het filmpje:

Wat doet een Casemanager Verzuim?

De casemanager verzuim is de regisseur van alle processen rondom (ziekte) verzuim. Hij of zij stelt de juiste vragen en schakelt de juiste disciplines en partijen in, met als doel de werknemer zo snel en goed mogelijk te re-integreren in passende arbeid. De casemanager werkt hierbij binnen de wettelijke kaders (Wet verbetering Poortwachter en de privacy regels) en stelt dus geen medische vragen: dat is nl. het domein van de arts. Dit, tenzij de casemanager werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Bij taakdelegatie neemt de casemanager een aantal vastomlijnde taken van de bedrijfsarts over, zoals het opvragen van relevante (medische) gegevens en het inschakelen van andere professionals in het re-integratietraject. Dit altijd onder toezicht (supervisie) van de bedrijfsarts die eindverantwoordelijke is.

Verschillende functiebenamingen voor de Casemanager Verzuim.

Arbodiensten geven regelmatig hun eigen functiebenaming van de positie van casemanager verzuim zoals; werkvermogenspecialist, adviseur inzetbaarheid, verzuimconsulent, inzetbaarheidsdeskundige, verzuimcoach etc. Inhoudelijk zijn de taken vaak identiek.

De leidinggevende geeft persoonlijke aandacht en zorg en onderzoekt vanaf de eerste verzuimdag de terugkeermogelijkheden (geheel of gedeeltelijk in eigen of ander werk). De casemanager verzuim heeft een belangrijke rol, omdat de sociale zekerheid, zoals de Wet verbetering Poortwachter complex is en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veel geld kosten. Het is dan ook belangrijk grip en sturing te hebben op verzuimprocessen.

Doelen zijn schadelastbeheersing voor zowel werkgever als werknemer, voldoen aan de begeleiding & in te zetten interventies conform de Wet verbetering Poortwachter, maar zeker ook oprechte aandacht voor gezonde arbeids- en leefomstandigheden.

Wat doet een Arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige beoordeelt of en in hoeverre mensen arbeidsgeschikt zijn. Daarbij is hij voornamelijk geïnteresseerd in wat een cliënt nog wél kan en dus in wat zijn arbeidsmogelijkheden zijn. De bevindingen van de bedrijfs- of verzekeringsarts die de medische kant bekijkt – neemt hij mee in zijn analyse. Op basis van het totaal aan informatie bepaalt een arbeidsdeskundige wat voor werk iemand nog kan doen, waarmee hij voldoende kan verdienen. De conclusies van een arbeidsdeskundige kunnen grote gevolgen hebben voor cliënten die daardoor wel of juist niet een (gedeeltelijke) arbeids- ongeschiktheidsuitkering gaan ontvangen.

Binnen de arbodienstverlening worden ook arbeidskundige onderzoeken verricht, op basis van de Wet verbetering Poortwachter, een maand voor de 1e jaarsevaluatie. Sommige arbodiensten werken hiervoor samen met zelfstandig arbeidsdeskundigen, anderen hebben deze zelf in dienst.

Wat doet een re-integratiedeskundige?

De re-integratiedeskundige begeleidt werknemers die niet meer (geheel of gedeeltelijk) kunnen terugkeren in hun eigen werk of een andere functie binnen dezelfde werkgever (spoor 2 trajecten) Voor mensen die vanwege diverse omstandigheden – bijvoorbeeld ziekte of handicap – lange tijd niet hebben gewerkt is de drempel vaak hoog om weer aan het werk te gaan. De re-integratiedeskundige geeft in overleg met de cliënt vorm aan een re-integratieplan dat op basis van de beperkingen & mogelijkheden, competenties en wensen van de cliënt moet leiden naar een passende baan. De re-integratiedeskundige motiveert en stimuleert zijn cliënten en begeleidt ze bij het vinden van passend werk en sollicitatieprocedures. Daarbij worden de verplichtingen ten aanzien van de re-integratie, voorkomend uit wetgeving, door de re-integratie deskundige bewaakt.

Wat doet een Bedrijfsverpleegkundige/ Arboverpleegkundige?

De arboverpleegkundige houdt zich bezig met de zorg met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Werknemers kunnen heel wat risico’s lopen op de werkplek, waar ze zich zelf soms niet eens bewust van zijn. Het is de taak van de arboverpleegkundige om de gezondheid van medewerkers te waarborgen. Indien een medewerker zich ziek meldt, dan is het aan de arboverpleegkundige om na te gaan welke factoren op de werkvloer een rol kunnen spelen in het verslechten van werk- of gezondheidssituatie.

Door arbodiensten wordt de arboverpleegkundige voor bovengenoemde taken ingezet, maar ook voor het verrichten van Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Health Checks, Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek (PAGO).

De arboverpleegkundige is breed inzetbaar op het gebied van arbeid & gezondheid en wordt vaak ook ingezet als casemanager, arbo-coordinator en preventie medewerker.

Wat doet een Preventiedeskundige / Veiligheidsdeskundige?

De veiligheidsdeskundige heeft een grote kennis van de Nederlandse veiligheidswetgeving en gebruikt die kennis om bedrijven advies te geven op het gebied van hun veiligheidsbeleid. Naast de adviezen van een veiligheidsdeskundige op het gebied van de veiligheidswetgeving, de Arbowet, inventariseert hij ook risico’s (risico inventarisatie & evaluatie) en beoordeelt hij hoe veilig de werkomgeving voor werknemers is. Als blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid binnen een bedrijf verder te verbeteren, zorgt de veiligheidsdeskundige ervoor dat die maatregelen doorgevoerd worden. Ten slotte organiseert de veiligheidsdeskundige trainingen en cursussen voor de werknemers van een bedrijf.

De veiligheidsdeskundige wordt door arbodiensten ingezet om bovenstaande taken bij de klanten van de arbodienst uit te voeren als onderdeel van het preventiebeleid.

Wat doet een Bedrijfsmaatschappelijk werker?

De bedrijfsmaatschappelijk werker concentreert zich op problemen in de sociale omgeving van de werknemer. Denk aan wonen, werken, religie, en persoonlijke omstandigheden (zoals financiële problemen, scheiding of rouw). Hij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan verzuim helpen voorkomen, of de re-integratie van de werknemer verantwoord helpen bespoedigen. Zij kunnen ook de werkgever bijstaan. Bijvoorbeeld met advies over het beleid psychosociale arbeidsbelasting, of het opleiden van een vertrouwenspersoon.
Hoe kunnen we je helpen?

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Gebruik dan onderstaand formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

We houden je gegevens privé en zullen deze niet delen met derden. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.